REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO nelfarma.eu

 

 1. IFORMACJE OGÓLNE.
  • Właścicielem i prowadzącym Sklep internetowy pod adresem www.nelfarma.eu/sklep/, (dalej: Sklep) jest Nelfarma Sp. z o.o. z siedzibą w Czeladzi (41-250), ul. Rynek 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS:0000620721, kapitał zakładowy: 5000,00 zł, NIP: 5342521360, REGON: 364607384. Adres do doręczeń: Nelfarma Sp. z o.o., ul. Rynek 2, 41-250 Czeladź, telefon: 798690454, adres poczty elektronicznej: sprzedaz@nelfarma.eu .
  • Niniejszy Regulamin jest dostępny w każdym czasie na stronie Sklepu pod adresem nelfarma.eu/sklep/regulamin/i jest skierowany do wszystkich Użytkowników Sklepu, w szczególności Konsumentów, jak i przedsiębiorców korzystających ze Sklepu. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia Usług Elektronicznych i zawierania Umowy Sprzedaży.
  • Przed skorzystaniem z Usług Elektronicznych lub zawarcia Umowy Sprzedaży zaleca się uważnie przeczytać i zapoznać z niniejszym Regulaminem.
  • Przeglądanie treści i Towarów zamieszczonych w Sklepie nie wymaga rejestracji w Sklepie.
  • Zawarcie Umowy sprzedaży poprzez Sklep jest możliwe dopiero po uprzedniej rejestracji w Sklepie i skorzystaniu z Usługi Elektronicznej – Konta oraz Formularza zamówienia.
  • Sprzedawca realizuje sprzedaż i dostawę Towarów tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  • Sklep nie prowadzi hurtowej sprzedaży Towarów.
  • Użytkownicy i Klienci mogą porozumiewać się ze Sprzedawcą poprzez:
   • formularz kontaktowy dostępny pod adresem internetowym: https:nelfarma.eu/kontakt/
   • wiadomość elektroniczną przesłaną na adres poczty elektronicznej: sprzedaz@nelfarma.eu
   • Infolinię – tel. 798690454
   • pisemnie na adres Sprzedawcy: Nelfarma Sp. z o.o. ul. Rynek 2,41-250 Czeladź.
  • Koszty korzystania przez Użytkowników i Klientów (Usługobiorców) z środków porozumiewania się na odległość wymienionych w pkt. 1.8 powyżej ponoszą Użytkownicy i Klienci (Usługobiorcy). Opłaty z tytułu korzystania z środków porozumiewania się na odległość obliczane są według stawek operatora telekomunikacyjnego i/lub dostawcy sieci Internet, z którego usług Klient (Usługobiorca), Użytkownik korzysta.
  • Spełnienie świadczenia niezamówionego przez Konsumenta następuje na ryzyko Sprzedawcy i nie nakłada na Konsumenta żadnych zobowiązań. Brak odpowiedzi Konsumenta na niezamówione świadczenie nie stanowi zgody Konsumenta na zawarcie umowy.
  • Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
  • Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu,
  • Sklep – sklep internetowy, zlokalizowany pod adresem: nelfarma.eu/sklep/, na który składają się elementy graficzne, oprogramowanie umożliwiające świadczenie usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem której Sprzedawca (Usługodawca) prowadzi działalność gospodarczą, polegającą w szczególności na sprzedaży Towarów.
  • Sprzedawca (Usługodawca) – podmiot zarządzający i prowadzący Sklep: Nelfarma Sp. z o.o. z siedzibą w Czeladzi (41-250), ul. Rynek 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS:0000620721, kapitał zakładowy: 5000,00 zł, NIP: 5342521360, REGON: 364607384.
  • Użytkownik – każda osoba fizyczna korzystająca ze Sklepu.
  • Klient (Usługobiorca) – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną – która zarejestrowała się w Sklepie, posiada w Sklepie swoje Konto w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy (Usługodawcy) oraz zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
  • Konsument – osoba fizyczna dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  • Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru zawarta albo zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
  • Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.
  • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru ze Sprzedawcą.
  • Towary – prezentowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu rzeczy ruchome będące przedmiotem Umowy Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
  • Cena – cena brutto Towaru obejmująca podatek VAT, wyrażona w złotych polskich, umieszczona w Sklepie obok Towaru. Cena ta nie obejmuje Kosztów Dostawy Towaru. Cena Towaru umieszczona obok Towaru nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego i nie jest Ostateczną Ceną Towaru. Cena wyświetlana obok Towaru może różnić się od Ostatecznej Ceny Towaru w skutek skorzystania przez Klienta z przyznanych mu kuponów, bonów rabatowych (promocyjnych).
  • Ostateczna Cena Towaru – cena brutto Towaru obejmująca podatek VAT, wyrażona w złotych polskich, za którą Klient nabywa Towar. Ostateczna Cena Towaru nie obejmuje Kosztów Dostawy Towaru. Ostateczna Cena Towaru wyświetlana jest w Podsumowaniu Zamówienia, o którym mowa w pkt. 6.9 Regulaminu, w tym w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
  • Koszt Dostawy Towaru – opłaty z tytułu dostawy Towaru (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o inne dodatkowe koszty związane z Realizacja Zamówienia, do zapłaty których zobowiązany jest Klient. O obowiązku uiszczenia Kosztów Dostawy Towaru, ich wysokości, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat, o sposobie, w jaki będą one obliczane, Klient jest informowany w trakcie składania Zamówienia, w Podsumowaniu Zamówienia, o którym mowa w pkt. 6.9 Regulaminu, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
  • Realizacja Zamówienia – zespół czynności podejmowanych przez Sprzedawcę, związanych z realizacją złożonego przez Klienta Zamówienia, obejmujący m.in. weryfikację Zamówienia, przygotowanie przez Sprzedawcę zamówionego przez Klienta Towaru, dostawę Towaru na wskazany przez Klienta adres, weryfikację płatności Klienta, postępowanie reklamacyjne.
  • Infolinia – telefoniczne centrum obsługi Użytkownika, Klienta (Usługobiorcy) Sklepu, czynne w Dni Robocze w godzinach od 9:00 do 15:00, pod numerem telefonu +48 798 690 454.
  • Dzień Roboczy –jeden dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy zgodnie z katalogiem dni wolnych od pracy określonymi w Ustawie z dnia 18 stycznia 1951r. o dniach wolnych od pracy (t.j.z dnia 2015.01.19, Dz.U.2015.90 z późn. zm.).
  • Konto – bezpłatna Usługa Elektroniczna; oznaczony indywidualna nazwą (loginem) i hasłem zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, prowadzony dla Usługobiorcy, w którym gromadzone są podane dobrowolnie przez Usługobiorcę dane konieczne do Realizacji Zamówienia oraz informacje o jego działaniach w ramach Sklepu, za pomocą którego Usługobiorca (Klient) dokonuje Zamówień lub korzysta z innych usług Sklepu. Dostęp do Konta umożliwia Usługobiorcy (Klientowi) identyfikację w Sklepie oraz składanie ofert na zakup wybranego przez siebie Towaru.
  • Materiały – wszelkie treści zamieszczone przez Klienta w Sklepie w formie komentarzy, recenzji Towarów znajdujących się w Sklepie.
  • Formularz zamówienia – bezpłatna Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Towaru do elektronicznego koszyka (Koszyk) oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
  • Koszyk – narzędzie informatyczne, dostępne w ramach Sklepu umożliwiające Klientom składanie ofert na wybrane Towary, które zamierzają zakupić, a następnie jednorazowe potwierdzenie złożonych niezależnie od siebie ofert zakupu w formie Zamówienia. W Koszyku widoczne są m.in. wybrane przez Klienta Towary do zakupu, ich ilość, cena jednostkowa, Ostateczna Cena Towaru. Istnieje możliwość modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności: ilość Towarów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności.
 2. WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU.
  • Do korzystania ze Sklepu, w tym z Usług Elektronicznych oraz przeglądania Towarów Sklepu, składania Zamówień na Towary, niezbędne jest:
   • urządzenie końcowe z dostępem do publicznej sieci Internet,
   • zainstalowana przeglądarka internetowa typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari,
   • system operacyjny Microsoft Windows XP, 7 lub Vista i nowsze,
   • włączona obsługa plików coockies,
   • aktywne konto e-mail.
  • Używane przez Użytkowników oprogramowania mogą mieć wpływ na funkcjonowanie przeglądarek i mogą oddziaływać na poprawne wyświetlanie Sklepu na urządzeniach końcowych, dlatego w celu pełnej funkcjonalności Sklepu należy je wszystkie wyłączyć.
  • Korzystanie z aplikacji mobilnych możliwe jest przy użyciu urządzeń przenośnych zaopatrzonych w system operacyjny Android 2.3.3, iOS 5.1.1, Windows Phone 8.1, Windows 8.0 i nowsze, z procesorami x86, x64, ARM i zainstalowaną aplikacją mobilną. Korzystanie z wersji mobilnej serwisu możliwe jest przy użyciu urządzeń przenośnych zaopatrzonych w łącze internetowe i ekran ciekłokrystaliczny.
  • Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy (Usługodawcy) oraz osób trzecich. Użytkownik zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę (Klienta) obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 3. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE.
  • Sklep udostępnia następujące Usługi Elektroniczne: Konto i Formularz Zamówienia.
  • Korzystanie z Konta możliwe jest po rejestracji Użytkownika w Sklepie, które przebiega w następujący sposób:
   • Użytkownik zaznacza w Sklepie zakładkę ,,Moje konto”. Następnie w formularzu rejestracji wpisuje adres swojej poczty elektronicznej, co inicjuje wyświetlenie się monitu o akceptacji Regulaminu, po przeczytaniu którego Użytkownik poproszony zostanie o potwierdzenie zapoznania się z jego treścią i jego akceptacji poprzez odznaczenie odpowiedniego pola. Brak potwierdzenia zapoznania się i akceptacji Regulaminu uniemożliwia przeprowadzenie postępowania rejestracyjnego i założenie Konta.
   • Po zaakceptowaniu Regulaminu, Użytkownik wysyła Formularz rejestracji do Usługodawcy (Sprzedawcy) poprzez zaznaczenie pola ,,Zarejestruj się”.
  • W wyniku rejestracji zostanie dla Użytkownika utworzone i przypisane Konto, za pośrednictwem którego Użytkownik jako Usługobiorca może korzystać z Usług Elektronicznych oraz zawierać Umowy Sprzedaży Towarów oraz korzystać z innych funkcjonalności dostępnych w Sklepie.
  • O utworzeniu Konta Usługobiorca zostaje powiadomiony za pośrednictwem automatycznie wygenerowanej wiadomości, przesłanej na adres jego poczty elektronicznej podany w toku rejestracji, w której znajduje się login i hasło, które Usługobiorca otrzymał przy Rejestracji. Hasło i login stanowią informację poufną. Otrzymane hasło do Konta może zostać zmienione przez Usługobiorcę. Integralną część wiadomości stanowi przesłany w formie załącznika Regulamin, zaakceptowany przez Usługobiorcę.
  • W przypadku Użytkownika działającego w imieniu podmiotu nie będącego Konsumentem (tj. osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną) – osoba fizyczna, która działa w imieniu takiego podmiotu, o ile nie jest ujawniona we właściwym rejestrze, a dokonująca rejestracji Konta na rzecz tego podmiotu, celem korzystania z Usług Elektronicznych oraz zawierania Umów Sprzedaży w ramach Sklepu, zobowiązana jest doręczyć Usługodawcy (Sprzedawcy) w terminie 14 dni od dnia rejestracji, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sprzedaz@nelfarma.eu lub pisemnie na adres: Rynek 2, 41-250 Czeladź, dokument umocowujący (pełnomocnictwo lub inny dokument np. aktualny odpis KRS) osobę występującą w imieniu tego podmiotu względem Usługodawcy (Sprzedawcy) do działania w imieniu reprezentowanego podmiotu, w szczególności do zawarcia umowy o świadczenie Usług Elektronicznych oraz zawierania Umów Sprzedaży. Do momentu doręczenia dokumentu umocowującego Usługodawca (Sprzedawca) uprawniony jest do ograniczenia dostępności dla podmiotu Usług Elektronicznych i niemożliwe będzie zawieranie Umów Sprzedaży z Sprzedawcą. Po bezskutecznym upływie terminu do dostarczenia dokumentu, o którym mowa wyżej Usługodawca (Sprzedawca) uprawniony jest do odstąpienia od zawartych umów o świadczenie Usług Elektronicznych i usunięcia Konta. Sprzedawca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację Konsumenta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli Sprzedawca nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, uważa się, że uznał reklamację. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekazuje pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej.
  • W przypadku wprowadzenia danych osobowych w zakładce ,,Moje konto” Usługobiorca zostanie poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych Usługobiorcy w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania, odstąpienia i prawidłowej realizacji Umowy Sprzedaży i świadczenia Usług Elektronicznych. Zgoda zostaje udzielona poprzez odznaczenie odpowiedniego pola. Brak udzielenia zgody, na przetwarzanie danych osobowych w celu określonym w zdaniu pierwszym, uniemożliwia Usługodawcy świadczenie Usług Elektronicznych i zawarcie Umowy Sprzedaży. Zasady ochrony danych osobowych określone zostały w pkt. 11 Regulaminu.
  • Po dokonaniu rejestracji każdorazowe logowanie do Sklepu odbywa się przy wykorzystaniu adresu poczty elektronicznej (e-mail) jako loginu oraz hasła, które Klient otrzymał przy Rejestracji.
  • Przed zawarciem Umowy Sprzedaży Klient (Usługobiorca) posiadający Konto korzysta z bezpłatnej Usługi Elektronicznej – Formularza zamówienia, polegającej na jego wypełnieniu zgodnie ze wskazaniami i komunikatami zamieszczonymi w Sklepie oraz w Formularzu zamówienia.
  • Korzystanie Formularza zamówienia rozpoczyna się z chwilą dodania przez Klienta (Usługobiorcę) do Koszyka pierwszego Towaru, a kończy z momentem złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem poprzez wybranie przycisku ,,Kupuję i płacę” lub równoważnego albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania jego wypełniania. W toku wypełniania Formularza zamówienia Klient wpisuje imię, nazwisko, (ewentualnie nazwa firmy i adres siedziby, numer NIP, jeśli Klient nie jest Konsumentem), adres zamieszkania lub siedziby (nazwę miejscowości, kod pocztowy, ulica wraz z numerem domu i lokalu), sposób i adres dostawy, jeśli jest inny niż adres zamieszkania lub siedziby, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, sposób płatności. Klienci niebędący Konsumentami musza podać dane konieczne do wystawienia faktury VAT zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
  • Złożenie Zamówienia następuje w momencie wybrania przez Klienta przycisku ,,Kupuję i płacę” lub równoznacznego.
  • Usługobiorca, który zarejestrował się w Sklepie i otrzymał Konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu, w tym zawierać Umowy Sprzedaży Towarów dostępnych w Sklepie.
  • Usługobiorca może zamieszczać Materiały, które nie naruszają powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich oraz zasad współżycia społecznego. Materiały powinny być zgodne z przeznaczeniem i charakterem Sklepu, funkcjonalnością Sklepu, w której zostały zamieszczone i nie mogą reklamować lub promować cudzych usług, produktów lub przedsiębiorstwa.
  • Usługobiorca może w każdej chwili żądać usunięcia Konta. W tym celu można zgłosić żądanie usunięcia Konta w szczególności w sposób określony w pkt. 1.8 Regulaminu.
  • Tryb postępowania reklamacyjnego:
   • Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu (z wyłączeniem procedury reklamacji opisanej w pkt. 8 Regulaminu) Usługobiorca może składać w szczególności:
  • pisemnie na adres: Nelfarma sp. z o.o., ul. Rynek 2, 41-250 Czeladź,
  • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sprzedaz@nelfarma.eu
  • Celem ułatwienia i przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji przez Usługodawcę, zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; żądania Usługobiorcy oraz danych kontaktowych składającego reklamację. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
  • Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
 4. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY.
  • Umowę Sprzedaży może zawrzeć ze Sprzedawcą tylko Klient, który jest Usługobiorcą i skorzystał z Usługi Elektronicznej Konta i Formularza zamówienia.
  • Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje po uprzednim skorzystaniu przez Klienta z Usługi Elektronicznej Formularza zamówienia zgodnie z pkt. 4.8-4.10
  • Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (a) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu oraz (b) przesłanie Klientowi Potwierdzenia zamówienia w ramach wiadomości e-mail, o którym mowa w pkt. 5.8 Regulaminu wraz z Regulaminem, Informacją dotycząca korzystania przez konsumenta z prawa odstąpienia od umowy i wzorem oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość, które dotyczą tylko Konsumentów. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Sprzedawcy.
  • Nabycie Towarów w Sklepie jest odpłatne i pociąga za sobą obowiązek zapłaty łącznej ceny Zamówienia obejmującej Ostateczną Cenę Towaru wraz z Kosztami Dostawy Towaru, które są każdorazowo wyświetlane Klientowi w Podsumowaniu Zamówienia, o którym mowa w pkt. 5.7 Regulaminu, zawsze przed wyrażeniem przez Klienta woli zawiązania się Umową Sprzedaży.
  • W Sklepie przy każdym Towarze zamieszczone są informacje o danym Towarze, informacja o dostępności Towaru oraz cena Towaru, o której mowa w pkt. 2.11 Regulaminu.
  • Zamówienia Towarów można składać przez całą dobę, przez siedem dni w tygodniu.
  • Po wypełnieniu Formularza zamówienia a przed złożeniem Zamówienia przez Klienta wyświetla się
  • W przypadku wyboru przycisku „Kupuję i płacę” (lub równoznaczny) system automatycznie generuje Potwierdzenie Zamówienia opatrzone indywidualnym numerem, które jest przesyłane do Klienta . Wraz z Potwierdzeniem Zamówienia zostaje wysłany do Konsumenta obowiązujący w dniu złożenia Zamówienia Regulamin oraz wraz ze wzorem oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość, z którego może skorzystać Konsument. Numer Zamówienia można wpisać przy dokonywaniu płatności z góry (przelewem), co przyspieszy proces realizacji Zamówienia.
  • Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą wyboru (kliknięcia) przez Klienta pola ,,Kupuje i płacę” (lub równoważnego), na potwierdzenie zawarcia, której Klient otrzymuje Potwierdzenie Zamówienia, o którym mowa w pkt.5.8 wyżej.
  • Ustawienia serwerów pocztowych konta poczty elektronicznej (e-mail) Klienta oraz indywidualna konfiguracja zabezpieczeń urządzenia końcowego (np. komputera) i programu pocztowego, za pomocą których Klient dokonuje Zamówienia, mogą zakłócać, utrudniać odbiór Potwierdzenia Zamówienia.

 

 1. KOSZTY I SPOSÓB DOSTAWY TOWARÓW.
  • Dostawa Towaru możliwa jest tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  • Dostawa Towaru do Klienta jest odpłatna. Koszty Dostawy Towaru (w tym opłaty za transport, dostarczenie, usługi pocztowe lub inne koszty) oraz udostępnione przez Sprzedawcę sposoby dostawy Towaru są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu w zakładce „SPOSOBY DOSTAWY I PŁATNOŚCI” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
  • Sprzedawca dostarcza Towar wraz dowodem zakupu. Jeżeli Klient chce otrzymać fakturę VAT, powinien wpisać dane niezbędne do wstawienia faktury, m.in. nazwę firmy, numer NIP, adres siedziby firmy, a w polu „Uwagi do zamówienia” numer NIP.
  • Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
   • Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa.
   • Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.
  • Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi 14 Dni Roboczych, chyba że Klient skorzystał z krótszego terminu dostawy udostępnionego mu przez Sprzedawcę. Terminy dostawy Towaru są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu w zakładce „SPOSOBY DOSTAWY I PŁATNOSCI” oraz w trakcie składania Zamówienia i w Podsumowaniu Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
   • w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przedpłaty przelewem – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy,
   • w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

 1. TERMINY I SPOSOBY PŁATNOŚCI.
  • Podczas składania Zamówienia Klient dokonuje wyboru sposobu płatności.
  • Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności:
   • Płatność przy odbiorze (wysyłka za pobraniem) – płatność za Towar dokonywana przez Klienta przy odbiorze Towaru od doręczyciela Towaru,
   • Przedpłata przelewem – płatność z góry za Towar dokonywana przez Klienta przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany w Potwierdzeniu Zamówienia.
  • Korzystanie przez Klienta ze Sklepu oraz wykonanie Umów Sprzedaży może powodować powstanie dodatkowych, niezależnych od Sprzedawcy kosztów z tytułu:
   • ewentualnych opłat za transmisję danych w ramach sieci Internet, których należność oraz wysokość wynikać może z umowy zawartej pomiędzy Klientem a dostawcę usług dostępu do sieci Internet i transmisji danych;
   • ewentualnych opłat lub prowizji za realizację wybranego sposobu płatności (płatności przelewem bankowym, płatności elektroniczne, płatności kartą płatniczą), których należność oraz wysokość wynikać może z umowy zawartej pomiędzy Klientem a wybranym przez Klienta podmiotem realizującym powyższe usługi finansowe.
  • Termin płatności:
 1. REKLAMACJA KONSUMENTA Z TYTUŁU RĘKOJMI ZA WADY.
  • Sprzedawca zobowiązany jest dostarczać zamówione Towary Konsumentowi bez wad fizycznych i prawnych. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Konsumenta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
  • Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w Towarze w tej samej chwili. Jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.
  • Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Konsumentowi.
  • Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady (naprawę Towaru) lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, przy czym bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w pkt. 8.3 Regulaminu. W terminach określonych w zdaniu pierwszym powyżej Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży albo obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Konsument żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.
  • W przypadku stwierdzenia wad Towaru Konsument ma prawo złożyć reklamację do Sprzedawcy. Reklamację można złożyć na przykład listownie na adres Sprzedawcy (Nelfarma Sp. z o.o. ul. Rynek 2, 41-250 Czeladź) lub za pośrednictwem wiadomości elektronicznej przesyłanej na adres sprzedaz@nelfarma.eu Można skorzystać z wzoru Formularza reklamacyjnego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe i nie skorzystanie z niego nie wpływa na skuteczność złożonej reklamacji.
  • Reklamacja z tytułu rękojmi może być złożona w dowolnej formie. W celu ułatwienia rozpatrzenia reklamacji proponuje się wskazanie przez Konsumenta w zgłoszeniu reklamacyjnym: numeru Zamówienia lub numeru i daty dowodu zakupu, danych kontaktowych (imię i nazwisko, adres), rodzaju reklamowego Towaru (nazwa, numer serii lub partii), informacji i okoliczności wystąpienia wady, w szczególności opisu wady i daty jej wystąpienia, daty odbioru Towaru, swoje żądania, o których mowa w pkt. 8.9 Regulaminu. Można również dołączyć kserokopię dowodu zakupu Towaru. Wymogi podane w zdaniach poprzedzających mają jedynie charakter zaleceń, nie maja charakteru wiążącego dla Konsumenta i nie wpływają na skuteczność złożonej reklamacji, w przypadku pominięcia któregokolwiek z zalecanych elementów zgłoszenia reklamacyjnego.
  • Konsument zobowiązany jest dostarczyć wadliwy Towar na koszt Sprzedawcy na adres: Nelfarma Sp. z o.o., ul. Rynek 2, 41-250 Czeladź. Koszty wymiany Towaru lub naprawy ponosi Sprzedawca.
  • Sprzedawca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację Konsumenta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli Sprzedawca nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, uważa się, że uznał reklamację. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekazuje na papierze lub na innym trwałym nośniku (np. e-mailowo).
  • Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Konsument może:
   • żądać wymiany towaru na wolny od wad (wymiana Towaru na nowy),
   • żądać usunięcia wady (naprawa),
   • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny (obniżenie ceny),
   • złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy (odstąpienie).
  • Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
  • Jeżeli spośród Towarów sprzedanych tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od Towarów wolnych od wad, bez szkody dla obu stron, uprawnienie Konsumenta do odstąpienia od Umowy Sprzedaży ogranicza się do Towarów wadliwych.
  • Jeżeli Konsument żądał wymiany Towaru albo jego naprawy to Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe (wykonanie niemożliwe) albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową Sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów.
  • Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie, bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
  • W przypadku, gdy Towar ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad (wymiana Towaru) albo wadę usunie (naprawa Towaru). Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
  • W przypadku wskazanym w zdaniu pierwszym pkt. 8.14 Konsument, może zamiast zaproponowanej przez Sprzedawcę wymiany Towaru żądać naprawy Towaru albo zamiast naprawy Towaru żądać wymiany Towaru, chyba że doprowadzenie Towary do zgodności z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
 2. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA.
  • Konsument, który zawarł Umowę na odległość może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych w pkt. 11.5 poniżej. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  • Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 r o prawach Konsumenta, który dodatkowo stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu i jest doręczany Konsumentowi wraz z Potwierdzeniem Zamówienia. Można go także pobrać bezpłatnie ze strony Sklepu w zakładce PLIKI DO POBRANIA Wymagany jest program do odczytywania dokumentów w formacie PDF, np. Adobe Acrobat Reader. Skorzystanie przez Konsumenta z wzoru formularza nie jest obowiązkowe.
  • Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w szczególności:
   • pisemnie na adres: Nelfarma Sp. z o.o. Rynek 2, 41-250 Czeladź,
   • w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej (e-mail): sprzedaz@nelfarma.eu .
  • Jeżeli Sprzedawca zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, Konsument może także odstąpić od umowy:
   • przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r o prawach Konsumenta, który dodatkowo stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu;
   • przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy.

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać Konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o którym mowa w punkcie 9.4.1 – 9.4.2.

 • Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez Konsumenta od umowy na odległość, które obowiązany jest ponieść Konsument:
  • Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  • Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
  • W przypadku Towaru będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie Konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Konsument który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 • Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
  • w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  • zawartej w drodze aukcji publicznej;
  • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 • Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  • dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
   • obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej Towary, partii lub części,
   • polega na regularnym dostarczaniu Towary przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z Towary;
  • dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 • W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 • Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru z zastrzeżeniem pkt. 9.5 Regulaminu. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 • Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 • Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.
 • Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru, chyba że Sprzedawca nie poinformował Konsumenta o prawie odstąpienia od umowy.
 • Uprawnienie do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w pkt. 9 Regulaminu nie przysługuje Klientowi, który nie jest Konsumentem.
 1. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW.
  • Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów (Usługobiorców) nie będących Konsumentami.
  • W wypadku Klientów nie będących Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne ilości nabywanego Towaru, sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
  • Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Towaru przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
  • W razie przesłania Towaru do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący Konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
  • Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Towar wobec Klienta nie będącego Konsumentem zostaje wyłączona w całości, w granicach dopuszczalnych prawem.
  • W wypadku Usługobiorców nie będących Konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
  • Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego Konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.
  • Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.
 2. DANE OSOBOWE
  • Podanie danych osobowych przez Użytkownika oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę (Usługodawcę) danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Sprzedawcę (Usługodawcę) usług drogą elektroniczną oraz zawarcie Umowy Sprzedaży.
  • Administratorem danych osobowych w ramach Sklepu jest Sprzedawca (Nelfarma Sp. z o. o, Czeladź, ul. Rynek 2). Dane osobowe przetwarzane są przez Sprzedawcę.
  • Sprzedawca (Usługodawca) przetwarza dane osobowe w celach zawierania umów świadczenia usług, sprzedaży Towarów, wykonania umów, archiwizacji i oferowania usług oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami, w szczególności Usługodawca uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Klienta (Usługobiorcy) potrzebnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczeniu usług przez Usługodawcę (Sprzedawcę ) i/lub Umowy Sprzedaży oraz w celu realizacji usług, zgodnie z Regulaminem i ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( z dnia 27 czerwca 2016 r., Dz.U. z 2017.1219 t.j. z dnia 2017.06.24).
 1. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR.
  • Sprzedawca (Usługodawca) informuje, że nie korzysta z alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich (pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń), chyba że obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W związku z powyższym Sprzedawca (Usługodawca) nie wyraża zgody i nie zobowiązuje się do udziału w postępowaniu mającym za przedmiot pozasądowe rozwiązywanie takich sporów.
  • Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), Sprzedawca (Usługodawca) informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/jest dostępna internetowa platforma rozstrzygania sporów drogą elektroniczną ODR (ang. online dispute resolution), stanowiąca punkt dostępu dla Konsumentów i przedsiębiorców pragnących pozasądowego rozstrzygania sporów objętych regulacją Rozporządzenia. Platforma ODR służy do pozasądowego rozwiązywania sporów dotyczących towarów lub usług zakupionych przez Internet, w których stroną jest Konsument zamieszkały w Unii Europejskiej. Sprzedawca (Usługodawca) informuje, że nie zobowiązuje się do korzystania z powyższej platformy ODR w związku z umowami zawieranymi w ramach Sklepu, chyba że taki obowiązek wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
  • Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie sporu między Konsumentem a Sprzedawcą (Usługodawcą), zwracając się do powiatowego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866. Informacje dla Konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne są również na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (uokik.gov.pl).
  • Sprzedawca (Usługodawca) nie poddaje się polubownemu rozwiązywaniu sporów.
 2. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
  • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
  • Niniejszy Regulamin może być zmieniany z ważnych powodów, w przypadku:
   • zmiany przepisów prawa,
   • zmiany sposobów płatności i dostaw, w zakresie w jakim zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu
   • zmiany zakresu oferowanych w ramach Sklepu Klientom (Usługobiorcom) usług lub Towarów,
   • konieczności doprecyzowania lub ujednolicenia zapisów Regulaminu,
   • prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych decyzji administracyjnych mających wpływ na zakres regulacji niniejszego Regulaminu i skutkujących koniecznością zmodyfikowania Regulaminu,
   • zapewnienia prawidłowości funkcjonowania Sklepu, rozbudowania lub zmiany funkcjonalności Sklepu, zmiany warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną, wprowadzania nowych bądź zmiany istniejących zasad działania Sklepu,
   • zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownikom,
   • przeciwdziałania naruszeniom Regulaminu lub nadużyciom,
   • konieczności usunięcia błędów, niejasności, omyłek pisarskich, zmiany danych teleadresowych, numerów identyfikacyjnych, adresów e-mail, linków zamieszczonych w Regulaminie.
  • W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
  • W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących Konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
  • W wypadku zmiany Regulaminu Sprzedawca poinformuje Klientów o rodzaju i charakterze zmian poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu w ramach Sklepu z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni przed okresem obowiązywania. Klienci zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej (e-mail) przypisany do Konta stosownego powiadomienia wraz ze zmienionym Regulaminem ze wskazaniem terminu wejścia zmiany w życie.