§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu i Fundatorem nagród jest Nelfarma Sp. z o.o. z siedzibą w Czeladzi, kod 41-250, ul. Rynek 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000620721, kapitał zakładowy: 5000,00 zł, NIP: 5342521360, REGON: 364607384, dalej zwana Organizatorem.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki przeprowadzenia Konkursu „Urodziny Nelfarmy”, w tym uczestnictwa, dalej zwany Regulaminem. Konkurs przeprowadzany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, trwa od dnia 08 czerwca 2018 do dnia 22 czerwca 2018 i  jest  przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na profilu Serwisu Facebook https://www.facebook.com/Nelfarma/ , zwany dalej Konkursem.
 3. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany, zarządzany ani związany z Serwisem Facebook.com oraz Instagram ani powiązany z  podmiotami będącymi właścicielami Serwisu Facebook.com . Odpowiedzialność Serwisu Facebook.com w związku z Konkursem jest wyłączona i nie ponosi on odpowiedzialności za  jakiekolwiek działania Organizatora i konsekwencje wynikające z przeprowadzenia Konkursu na  stronie serwisu Facebook.com . Serwis Facebook.com udostępnia wyłącznie infrastrukturę, dzięki której możliwa jest organizacja Konkursu.
 5. Uczestnik może skontaktować się z Organizatorem w sprawach związanych z Konkursem m.in. poprzez:
  • formularz kontaktowy dostępny pod adresem internetowym: https:nelfarma.eu/kontakt/
  • wiadomość elektroniczną przesłaną na adres poczty elektronicznej: sprzedaz@nelfarma.eu
  • telefonicznie na numer (+ 48) 798 690 454
  • pisemnie na adres Organizatora: Nelfarma Sp. z o.o. ul. Rynek 2,41-250 Czeladź.
 6. Koszty korzystania przez Uczestnika z środków porozumiewania się na odległość wymienionych w pkt. 5 powyżej ponosi Uczestnik. Opłaty z tytułu korzystania z środków porozumiewania się na odległość obliczane są według stawek operatora telekomunikacyjnego, pocztowego i/lub dostawcy sieci Internet, z którego usług Uczestnik korzysta.

§2 WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE.

 1. Udział w Konkursie mogą brać tylko pełnoletnie osoby fizyczne zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będące Konsumentem w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego. Ponadto Uczestnik Konkursu musi posiadać profil (konto) na Serwisie Facebook.com https://www.facebook.com wyłącznie z prawdziwymi danymi i zgodny z regulaminem Serwisu Facebook.com . Osoba biorąca udział w Konkursie, spełniająca wymagania i postanowienia Regulaminu zwana jest dalej Uczestnikiem.
 2. Do udziału w Konkursie niezbędny jest komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu, profil na Serwisie Facebook.com https://www.facebook.com wyłącznie z prawdziwymi danymi i zgodny z regulaminem Serwisu Facebook.com .
 3. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, czyli niedopuszczalne jest tworzenie kont i wysyłanie Prac Konkursowych w imieniu osób trzecich.
 4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora.

§3 WARUNKI I ZASADY KONKURSU.

 1. Konkurs trwa od momentu opublikowanie posta konkursowego na profilu Organizatora (Nelfarma) na Serwisie Facebook.com (https://www.facebook.com/nelfarma) w dniu 08 czerwca 2018 r. do dnia 22 czerwca 2018 r.
 1. Zadaniem Uczestnika jest:
  • polubienie profilu Organizatora w Serwisie Facebook.com https://www.facebook.com/nelfarma), warunek ten nie dotyczy Uczestników, którzy ,,lubią” już profil Organizatora
  • oraz polubienie i udostępnienie postu konkursowego umieszczonego na profilu Organizatora
  • i wykonanie Pracy Konkursowej polegającej na przygotowaniu i opublikowaniu pod umieszczonym postem konkursowym w komentarzu, wymyślonego przez Uczestnika oryginalnego, kreatywnego hasła reklamowego dla Organizatora, który może być używany przez Organizatora jako hasło reklamowe organizatora i jego towarów, nawiązującego do specyfiki i charakteru oferowanych przez niego towarów, czyli suplementów diety, kosmetyków i wyrobów medycznych (dalej Praca Konkursowa).
 2. Praca Konkursowa powinna być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika, nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, nie może być sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, naruszać praw osób trzecich, jak również opisywać sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi. Ponadto Uczestnik może zgłosić do Konkursu jedynie Pracę Konkursową, gdy:
 • jest autorem Pracy Konkursowej w myśl przepisów Ustawy z dnia 4 lipca 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (U.2017.880 tekst jednolity z dnia2017.05.05 z późn. zm),
 • przysługuje mu do Pracy Konkursowej wyłączne i nieograniczone prawo autorskie (osobiste i majątkowe),
 • Praca Konkursowa nie jest obciążona żadnymi wadami prawnymi lub fizycznymi, roszczeniami i innymi prawami osób trzecich.
 1. Zadanie konkursowe, o którym mowa w pkt. 2 § 3 Regulaminu, wykonane po dniu 22 czerwca 2018 r. nie będzie brane pod uwagę przez Komisję Konkursową.
 2. Uczestnik może wielokrotnie wysyłać Prace Konkursowe, pod warunkiem, że polubił profil Organizatora oraz polubił i raz udostępnił post konkursowy, może jednak zostać nagrodzony wyłącznie raz.
 3. Wyboru najlepszych trzech Prac Konkursowych, spośród Uczestników, którzy lubią profil Organizatora w Serwisie Facebook.com, polubili i udostępnili post konkursowy oraz przesłali Pracę Konkursową, dokona Komisja Konkursowa (dalej „Komisja”) składającą się z trzech osób wskazanych przez Organizatora. Obrady Komisji są niejawne.
 4. Komisja wyłoni 3 Uczestników nominowanych do Nagrody, których Prace Konkursowe uzna za najciekawsze w kolejności od najlepszej Pracy Konkursowej I Miejsce i kolejno II Miejsce i III Miejsce.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia z udziału w Konkursie, w tym również pozbawienia prawa do Nagrody Uczestników, którzy nie spełniają warunków wskazanych w § 2 Regulaminu, niedopełniały obowiązków wskazanych w pkt. 11 i 12 § 3 Regulaminu, jak również w przypadku o którym mowa § 4 Regulaminu. W przypadku, kiedy nominowany do Nagrody Uczestnik zostanie wykluczony i pozbawiony prawa do Nagrody lub odstąpi od Konkursu, Nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora. Uczestnik, który odebrał Nagrodę i odstąpił od Konkursu lub został wykluczony z udziału w Konkursie i pozbawiony prawa do Nagrody zobowiązany jest do zwrotu Nagrody.
 6. Przy wyborze Prac Konkursowych brane będą przez Komisję pod uwagę w szczególności: kreatywność, oryginalność pomysłu, trud włożony w wykonanie Pracy Konkursowej i jej twórczy charakter, jak również dopasowanie do charakteru towarów Organizatora. Komisja zastrzega sobie prawo do swobodnej oceny Prac Konkursowych i wyboru najciekawszych jej zdaniem Prac Konkursowych.
 7. Uczestnicy otrzymają informację o nominowanych do Nagrody Pracach Konkursowych w dniu 27 czerwca 2018 r. W tym celu Organizator opublikuje na swoim profilu w Serwisie Facebook.com. (https://www.facebook.com/nelfarma) listę 3 nominowanych do Nagrody Prac Konkursowych, które zajęły miejsca od I do III (nie podawane są dane osobowe nominowanych Uczestników). Z Uczestnikami nominowanymi do Nagrody, którzy otrzymali I-III Miejsce w Konkursie, Organizator skontaktuje się osobno za pośrednictwem Serwisu Facebook.com poprzez wiadomość prywatną przesłaną na profil Uczestnika nominowanego.
 8. Nominowany do Nagrody Uczestnik, aby otrzymać Nagrodę, zobowiązany jest w ciągu 7 dni od dnia przesłania mu przez Organizatora prywatnej wiadomości na profil Serwisu Facebook.com o nominowaniu jego Pracy Konkursowej do Nagrody:
 • skontaktować się z Organizatorem poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail: sprzedaz@nelfarma.eu, w której podaje swoje dane osobowe: imię i nazwisko Uczestnika, rok urodzenia, adres wysyłki Nagrody, adres poczty elektronicznej (e-mail), numer telefonu
 • oraz przesłać na adres organizatora Nelfarma Sp. z o.o. 41-250 Czeladź, ul. Rynek 2 podpisane przez Uczestnika oświadczenia o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i o przeniesieniu praw autorskich do Pracy Konkursowej. Treść oświadczeń stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 1. Niedopełnienie obowiązków, o których mowa w pkt. 11 powyżej skutkuje wykluczeniem z udziału w Konkursie, w tym Pracy Konkursowej, a nominowany do Nagrody Uczestnik traci prawo do Nagrody.
 2. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do Nagrody osobom trzecim. Nie jest możliwe wypłacenie przez Organizatora równowartości Nagrody w pieniądzu.

§4 NADZÓR NAD PRZEBIEGIEM KONKURSU.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, jak i pozbawienia prawa do Nagrody nominowanego Uczestnika, w tym usuwania Prac Konkursowych, w przypadku Uczestników, którzy:
  • nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie;
  • podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Serwisu Facebook.com;
  • tworzą fikcyjne konta/profile w Serwisie Facebook.com ;
  • którzy nadeślą Prace Konkursowe zawierające treści zawierające wulgaryzmy, stwierdzenia obraźliwe, naruszające prawa osób trzecich, jak również przedstawiające lub opisujące sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi;
  • w Pracy Konkursowej przedstawiają Organizatora w złym świetle;
  • w Pracy Konkursowej zawierają treści reklamowe dotyczące innych niż Organizator podmiotów, w tym w szczególności podmiotów konkurencyjnych względem Organizatora;
  • naruszają przepisy Regulaminu.
 2. Organizator może ustosunkowywać się do treści (postów) zamieszczanych przez Uczestników w Serwisie Facebook.com w komentarzach pod postem Konkursowym i oznaczenia marką Organizatora.

§5 NAGRODY.

 1. Maksymalna ilość nagród rzeczowych wydanych w Konkursie, zwanych dalej Nagrodą, wynosi,:
  • Miejsce I – nagroda: TABLET FIRMY HUAWEI Tablet HUAWEI MediaPad T3 ROM:16GB RAM:2GB  Kolor: Space Grayo wartości 549,00 zł brutto  – jedna nagroda
  • Miejsce II – nagroda TELEFON KOMÓRKOWY Smartfon HUAWEI Y6 MODEL: MYA-L41 Kolor:Gold o wartości 449,00 zł brutto – jedna nagroda,
  • Miejsce III – nagroda: BON O WARTOŚCI 200,00 zł brutto do DROGERII ROSSMANN (Rossmann Supermarkety Drogeryjne Polska Sp. z o.o.) – jedna nagroda.
 2. Do każdej Nagrody rzeczowej zostanie dodana dodatkowa Nagroda pieniężna stanowiąca 11,11% wartości nagrody rzeczowej. Uczestnik nominowany do Nagrody zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w Konkursie przez Organizatora Konkursu.
 3. Na podstawie Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (U.2018.200 t.j.z dnia 2018.01.24 z późn. zm.) od wartości Nagrody zostanie pobrany i odprowadzony zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wartości Nagrody tytułem wygranej w Konkursie.. Uczestnik nominowany do Nagrody jest zobowiązany przekazać Organizatorowi wszelkie dane, niezbędne do wypełnienia obowiązków płatnika.
 4. Nagrody zostaną przesłane Uczestnikowi nominowanemu do Nagrody na koszt Organizatora, za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD, pod warunkiem, że Uczestnik spełnia warunki wskazane w Regulaminie, w tym § 2 Regulaminu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania pełnych danych i oświadczeń od Uczestnika nominowanego do Nagrody w Konkursie, o których mowa w pkt 11 § 3 Regulaminu.

§6 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE.

 1. Organizator zobowiązany jest dostarczać Nagrodę bez wad fizycznych i prawnych. Podstawa i zakres odpowiedzialności Organizatora za wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
 2. Reklamację można złożyć na przykład listownie na adres Organizatora (Nelfarma Sp. z o.o. ul. Rynek 2, 41-250 Czeladź) lub za pośrednictwem wiadomości elektronicznej przesyłanej na adres sprzedaz@nelfarma.eu
 3. Reklamacja może być złożona w dowolnej formie. W celu ułatwienia rozpatrzenia reklamacji proponuje się wskazanie przez reklamującego w zgłoszeniu reklamacyjnym oznaczenia Konkurs ,,Urodziny Nelfarmy”, danych kontaktowych (imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail), w przypadku reklamacji dotyczącej Nagrody rodzaju reklamowej Nagrody (nazwa i opis Nagrody, data odbioru Nagrody), informacji i okoliczności wystąpienia wady oraz żądania dotyczącego rozpatrzenia reklamacji. Wymogi podane w zdaniu poprzedzający mają jedynie charakter zaleceń, nie są wiążące dla reklamującego i nie wpływają na skuteczność złożonej reklamacji, w przypadku pominięcia któregokolwiek z zalecanych elementów zgłoszenia reklamacyjnego.
 4. Uczestnik zgłaszający reklamację dotyczącą wady Nagrody zobowiązany jest dostarczyć wadliwą Nagrodę na koszt Organizatora na adres: Nelfarma Sp. z o.o., ul. Rynek 2, 41-250 Czeladź. Koszty wymiany Nagrody lub naprawy ponosi Organizator.
 5. Organizator jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli Organizator nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, uważa się, że uznał reklamację. Odpowiedź na reklamację Organizator przekazuje na papierze lub na innym trwałym nośniku (np. e-mailowo).
 6. Nagrody wskazane w punkcie 1 a-b § 5 Regulaminu objęte są gwarancją producenta, która zostanie doręczona wraz Nagrodą i protokołem jej przekazania, stanowiący Załącznik nr 3 do Regulaminu. Jeden egzemplarz protokołu przekazania nagrody Uczestnik, który otrzymał Nagrodę, przekazuje Organizatorowi, na koszt Organizatora, za pośrednictwem kuriera DPD doręczającego Nagrodę.

§7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD KONKURSU.

 1. Uczestnik może odstąpić od udziału w Konkursie w terminie 14 dni od dnia otrzymania Nagrody bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych w pkt. 5 poniżej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od Konkursu może zostać złożone na przykład:
 • pisemnie na adres Organizatora wskazany w § 1 Regulaminu,
 • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sprzedaz@nelfarma.eu jako załącznik do wiadomości mailowej.
 1. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w Załączniku nr 2 Regulaminu, dostępny pod adresem https://nelfarma.eu/regulamin-konkursu-urodziny-nelfarmy/ oraz do Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20140000827 . Uczestnik może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
 2. Uczestnik jest zobowiązany nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Konkursu zwrócić Nagrodę lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Organizatora do odbioru, chyba że Organizator zaproponował, że sam odbierze Nagrodę. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Nagrody na adres Organizatora przed jego upływem.
 3. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Nagrody będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Nagrody.
 4. Uczestnik ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Nagrody na adres Organizatora.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Uczestnik złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Organizator przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

§7 PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ DO PRAC KONKURSOWYCH.

 1. Uczestnik oświadcza, że jest autorem przesłanej Pracy Konkursowej i przysługuje mu do niej wyłączne i nieograniczone prawo autorskie osobiste i majątkowe oraz, że nie jest obciążona żadnymi wadami prawnymi lub fizycznymi, roszczeniami i innymi prawami osób trzecich, w szczególności nie narusza jakichkolwiek praw autorskich osób trzecich. Naruszenie przez Uczestnika powyższego postanowienia będzie traktowane jako istotne naruszenie Regulaminu i skutkować będzie wykluczeniem Uczestnika z Konkursu lub też odebraniem prawa do Nagrody.
 2. Uczestnik, z chwilą wzięcia udziału w Konkursie i przesłania Pracy Konkursowej, udziela Organizatorowi bez dodatkowego wynagrodzenia, w zamian za możliwość wygrania Nagrody, wyłącznej, nieograniczonej co do czasu, terytorium, ilości licencji na korzystanie i rozpowszechnianie autorskich praw majątkowych i praw zależnych do treści przesłanej Pracy Konkursowej, w całości lub we fragmentach, z modyfikacjami lub bez, w celach związanych z realizacją Konkursu.
 3. Warunkiem otrzymania Nagrody przez Uczestnika jest przeniesienie, bez dodatkowego wynagrodzenia, na Organizatora, poprzez podpisanie i dostarczenie Organizatorowi oświadczenia, które stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu, w zamian za możliwość wygrania Nagrody w Konkursie, majątkowych praw autorskich i praw zależnych do Pracy Konkursowej oraz prawa do korzystania i rozpowszechniania Pracy Konkursowej dotyczące nieograniczonego w czasie i w przestrzeni korzystania z Pracy Konkursowej, w dowolny sposób wraz z jego wszystkimi elementami, w całości lub w części, w nieograniczonej ilości, na wszelkich znanych w dniu zawarcia niniejszej umowy polach eksploatacji, a w szczególności na następujących polach eksploatacji:
  • utrwalanie na dowolnych nośnikach dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, cyfrową lub zapisu magnetycznego,
  • zwielokrotnianie dowolną techniką, w tym także drukarską, reprograficzną, cyfrową lub zapisu magnetycznego,
  • publiczne wystawienie lub wyświetlenie,
  • wprowadzanie do obrotu w kraju i za granicą,
  • wprowadzanie do pamięci komputera,
  • publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
  • najem lub użyczanie oryginału lub egzemplarzy,
  • rozpowszechnianie i udostępnianie w sieci Internet poprzez wprowadzenie do pamięci komputera bez względu na ilość nadań, emisji, wytworzonych egzemplarzy,
  • wykorzystywanie w całości lub we fragmentach do celów promocyjnych i reklamy (m.in. reklamy prasowej, telewizyjnej, radiowej, internetowej, ulotki, plakaty o dowolnych rozmiarach, materiały okolicznościowe) oraz rejestracja i wykorzystanie w charakterze znaków towarowych, wzorów przemysłowych i we wszelkich krajowych i międzynarodowych procedurach ochrony własności intelektualnej.

Ponadto Uczestnik:

 • wyraża zgodę na oznaczenie Pracy Konkursowej swoim imieniem i nazwiskiem lub też udostępnianie jej anonimowo w zależności od decyzji Organizatora,
 • upoważnia Organizatora do decydowania w jego imieniu o pierwszym publicznym rozpowszechnieniu pracy Konkursowej,
 • powierza Organizatorowi sprawowanie w swoim imieniu nadzoru autorskiego nad rozpowszechnieniem pracy Konkursowej,
 • udziela Organizatorowi, bez dodatkowego wynagrodzenia, zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich do opracowań Pracy Konkursowej w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jak również przenosi na Organizatora, bez dodatkowego wynagrodzenia, prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich,
 • wyraża, bez dodatkowego wynagrodzenia, zgodę na dokonywanie przez organizatora lub na jego zlecenie zmian, przeróbek i innych modyfikacji Pracy Konkursowej, jak również poszczególnych jej części, zarówno o charakterze twórczym i nietwórczym;
 • przenosi na Organizatora prawo do tłumaczenia Pracy Konkursowej na dowolny język oraz do korzystania, utrwalania, zwielokrotniania, rozpowszechniania i rozporządzania Pracy Konkursowej lub je części także w wersji przetłumaczonej.

§8 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

 1. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 2. Dane osobowe przetwarzane są przez Organizatora.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z prawidłowym wykonaniem wiążącej Uczestnika z Organizatorem umowy zgodnie z Regulaminem Konkursu, w szczególności weryfikacji i oceny Prac Konkursowych, powiadomienia Uczestnika o nominacji do Nagrody, doręczenia Nagrody, postępowania z tytułu reklamacji, odstąpienia od Konkursu, przeniesienia i realizacji autorskich praw majątkowych i praw zależnych do Pracy Konkursowej oraz w związku z realizacją celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Uczestnika i Organizatora, jak również wypełnienia ciążącego na Organizatorze obowiązku prawnego.
 4. Przetwarzanie danych osobowych jest dozwolone tylko w oparciu o właściwe i zgodne z przepisami podstawy prawne wskazane w Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO). Takimi podstawami prawnymi są:
 • 6. ust 1 lit. b RODO – dla zawarcia i wykonania wiążącej Uczestnika z Organizatorem umowy określonej Regulaminem Konkursu, w tym weryfikacji i oceny Prac Konkursowych, powiadomienia Uczestnika o nominacji do Nagrody, doręczenia Nagrody, postępowania z tytułu reklamacji, odstąpienia od Konkursu, przeniesienie autorskich praw majątkowych i praw zależnych do Pracy Konkursowej,
 • 6. ust 1 lit. c RODO – dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych Osobowych,
 • 6. ust 1 lit. f RODO – dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych Osobowych, w szczególności obsługi, dochodzenia i obrony w przypadku wzajemnych roszczeń, windykacji, zapobiegania oszustwom.
 1. Przetwarzane dane osobowe: imię, nazwisko, rok urodzenia, adres zamieszkania, adres doręczenia Nagrody, adres poczty elektronicznej, numer telefonu.
 2. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednak niezbędne do wykonania umowy z Uczestnikami Konkursu związanej z realizacją Konkursu na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie, w szczególności w zakresie weryfikacji Uczestnika nominowanego do Nagrody pod kątem spełnienia warunków, o których mowa w Regulaminie, przeniesienia autorskich praw majątkowych do Pracy Konkursowej na Organizatora, doręczenia Nagrody Uczestnikowi nominowanemu do Nagrody. Niepodanie prawidłowych i odpowiednich danych osobowych lub podanie danych nieprawdziwych, niepełnych lub niedokładnych uniemożliwia uczestniczenie w Konkursie, w tym otrzymanie Nagrody.
 3. Dane osobowe są przetwarzane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, o których mowa w niniejszym paragrafie, a więc przez czas wynikający z realizacji postanowień Regulaminu. Czas ten może zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub ochrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom, które będą je przetwarzać na nasze zlecenie np. audytorom, podwykonawcom naszych usług, w szczególności firmom kurierskim, podmiotom świadczącym usługi pocztowe, dostawcom rozwiązań informatycznych, biurom rachunkowo – księgowym, kancelariom prawnym, podmiotom windykacyjnym w celu ochrony własnych interesów oraz podmiotom uprawnionym do dostępu do danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa np. organom ścigania, sądom, organom podatkowym – tylko w przypadku, gdy wystąpią one z żądaniem o dane na podstawie stosownych podstaw prawa.
 5. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych oraz do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do ich przenoszenia w przypadkach określonych w przepisach RODO, prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Osobie , której dane dotyczą przysługuje także prawo wniesienia skargi do stosownego organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) a zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 1. Ze swoich uprawnień Uczestnik może skorzystać, w szczególności poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji m.in. w siedzibie Organizatora, za pośrednictwem poczty tradycyjnej przesłanej na adres siedziby Organizatora, elektronicznej na adres: sprzedaz@nelfarma.eu
 2. Organizator w terminie miesiąca od otrzymania dyspozycji – udzieli informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem. W razie potrzeby termin realizacji żądania może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę zgłoszonych żądań.
 3. W celu realizacji żądania Organizator jest uprawniony do weryfikacji tożsamości Uczestnika, aby dane nie trafiły do nieuprawnionej osoby.
 4. Uczestnik niezadowolony z udzielonej przez Organizatora odpowiedzi, może złożyć skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 5. W celu realizacji uprawnień, wyrażenia albo cofnięcia zgód oraz wnoszenia sprzeciwów, jak również w celu skierowania dowolnego pytania, uwagi lub wniosku dotyczącego danych osobowych, Uczestnik może skontaktować się z Organizatorem między innymi elektronicznie na adres poczty elektronicznej sprzedaz@nelfarma.eu, pocztą tradycyjną: Nelfarma Sp. z o.o. ul. Rynek 2,41-250 Czeladź .
 6. Zastosowanie znajdują postanowienia polityki prywatności dotyczące przetwarzania i ochrony danych dostępne w Serwisie Facebook.com dostępne pod adresem: https://www.facebook.com/privacy/explanation

§9 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR.

 1. Organizator informuje, że nie korzysta z alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich (pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń), chyba że obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W związku z powyższym Organizator nie wyraża zgody i nie zobowiązuje się do udziału w postępowaniu mającym za przedmiot pozasądowe rozwiązywanie takich sporów.
 2. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), Organizator informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ jest dostępna internetowa platforma rozstrzygania sporów drogą elektroniczną ODR (ang. online dispute resolution), stanowiąca punkt dostępu dla Konsumentów i przedsiębiorców pragnących pozasądowego rozstrzygania sporów objętych regulacją Rozporządzenia. Platforma ODR służy do pozasądowego rozwiązywania sporów dotyczących towarów lub usług zakupionych przez Internet, w których stroną jest Konsument zamieszkały w Unii Europejskiej. Organizator informuje, że nie zobowiązuje się do korzystania z powyższej platformy ODR w związku z przeprowadzanym Konkursem, chyba że taki obowiązek wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Uczestnik może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie sporu między Uczestnikiem a Organizatorem, zwracając się do powiatowego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem e-mail porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866. Informacje dla Konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne są również na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php, http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php, https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
 4. Organizator nie poddaje się polubownemu rozwiązywaniu sporów.

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie: https://nelfarma.eu/regulamin-konkursu-urodziny-nelfarmy/ oraz w siedzibie Organizatora.
 2. Używane przez Uczestników oprogramowania mogą mieć wpływ na funkcjonowanie przeglądarek i mogą oddziaływać na poprawne wyświetlanie i funkcjonowanie strony Konkursu na urządzeniach końcowych, dlatego w celu pełnej funkcjonalności Strony Konkursu należy je wszystkie wyłączyć. Działania lub zaniechania podmiotów, z usług których korzysta Uczestnik, w szczególności dostawcy Internetu, mogą mieć wpływ na pojawiające się nieprawidłowości w funkcjonowaniu Strony Konkursu i trudności w dostępie do Strony Konkursu.
 3. Załączniki nr 1 – 3 stanowią integralna część Regulaminu.
 4. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego i Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.